Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Trayco®nv (ed. 03/2013)

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Trayco® (hierna ‘de verkoper’) gesloten overeenkomsten en offertes. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

1.2. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn of nietig verklaard zou worden, blijven alle andere bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht en zullen de verkoper en de klant te goeder trouw overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zullen genomen worden.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na ontvangst van een opdracht, de verkoper schriftelijk heeft bericht de opdracht aan te nemen binnen de eventueel door de koper gestelde termijn.

2.2. Indien de verkoper bij het doen van een aanbod een termijn heeft gesteld voor het aannemen ervan, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de koper vóór het verlopen van deze termijn schriftelijk bericht heeft het aanbod aan te nemen, met dien verstande evenwel, dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen wanneer dit bericht niet binnen een week na verloop van deze termijn is binnengekomen.

2.3. De annulering van een geplaatste bestelling is slechts mogelijk indien de verkoper hiermee vooraf instemt. In geval van annulering is er door de klant steeds van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schade te bewijzen en daarvoor een schadeloosstelling te vorderen.

3. Prijzen

3.1. Alleen de prijzen vermeld op uitgaande orderbevestigingen binden de verkoper.

3.2. De door de verkoper verspreide prijslijsten zijn louter indicatief en verbinden de verkoper niet.

3.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle in een offerte, orderbevestiging, overeenkomst,… vermelde prijzen exclusief BTW.

3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn voor leveringen binnen de België alle in een offerte, orderbevestiging, overeenkomst,… vermelde prijzen DDP (Incoterms 2011), waarbij de klant verantwoordelijk is voor het tijdig lossen (met inbegrip van de daarvoor nodige uitrusting zoals bijvoorbeeld vorkliften of kranen). Bij wijze van uitzondering op hetgeen in het vorige lid is bepaald, wordt voor leveringen in België met een nettowaarde van minder dan 250 EUR steeds een forfaitaire transportkost van 25 EUR aangerekend.

3.5. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn voor leveringen buiten België alle in een offerte, orderbevestiging, overeenkomst,… vermelde prijzen EXW Oudenaarde (Incoterms 2011).

4. Leveringstermijnen

4.1. Tenzij anders is overeengekomen, loopt de levertijd vanaf de laatste van de volgende data

4.1.1. de dag van de totstandkoming der overeenkomst als omschreven in artikel 2.

4.1.2. de dag waarop de verkoper een termijnbetaling ontvangt, indien in de overeenkomst een termijnbetaling vóór het begin van de fabricage is bedongen.

4.2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen slechts een schatting: een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

4.3. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door de verkoper, mag hij niettemin de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de betalingen aan de levering verbonden, niet uitstellen. In de opslag van de goederen wordt door de verkoper voorzien voor rekening en risico van de koper. Indien de koper dit verzoekt, zorgt de verkoper, voor rekening van de koper, voor de verzekering der goederen. Nalevering van deze goederen vallen tevens altijd ten laste van de koper.

5. Tekeningen en beschrijvingen

5.1. De gewichten, afmetingen, capaciteiten en overige gegevens, opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

5.2. De vóór of na de totstandkoming der overeenkomst aan de koper ter hand gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven het uitsluitend eigendom van de verkoper. Zij mogen zonder toestemming van de verkoper niet door de koper worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Zij zijn evenwel het eigendom van de koper:

5.2.1. indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of

5.2.2. indien zij betrekking hebben op een, van de uitvoeringsovereenkomst onderscheiden, voorafgaande ontwikkelingsovereenkomst, waarin de verkoper zich niet het eigendomsrecht heeft voorbehouden.

5.3. In het kader van productverbetering, automatisatie of andere efficiëntieverbeteringen staat het de verkoper vrij ten allen tijde aanpassingen door te voeren aan zijn producten, in zoverre deze uiteraard het hoofddoel niet ontloopt.

6. Overmacht:

6.1. Elke aanvaarding van bestelling door verkoper gebeurt onder voorbehoud van overmacht, als overmacht gelden, indien zij zich voordoen na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen : arbeidsconflicten en alle overige omstandigheden, zoals brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, overstromingen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik etc ... Deze opsomming is niet exhaustief. In geval van overmacht in hoofde van de verkoper worden de verplichtingen van de verkoper ten aanzien van de klant geschorst zolang de overmacht duurt.

6.2. Wanneer een overmacht situatie langer dan zestig dagen heeft geduurd, heeft de klant het recht om de bestelling te annuleren, zonder dat hiertoe de voorafgaande toestemming van de verkoper vereist is. De klant kan in voorkomend geval geen schadevergoeding eisen van de verkoper. Hetgeen desgevallend reeds in uitvoering van de overeenkomst door de verkoper werd geleverd of gepresteerd, wordt naar verhouding afgerekend.

7. Transport en in ontvangstname van de goederen

7.1. Leveringen door de verkoper binnen België gebeuren DDP (Incoterms 2011), conform hetgeen is bepaald in artikel 3.4. De levering kan op vraag van de klant en na voorafgaande schriftelijke bevestiging door de verkoper, gebeuren op een ander adres dan dat van de klant (bv. een werf). Het door de verkoper aangegeven tijdstip van levering is steeds louter indicatief en betreft enkel de datum van de levering en niet het uur.

7.2. Leveringen buiten België gebeuren EXW Oudenaarde (Incoterms 2011), conform hetgeen is bepaald in artikel 3.5. Indien de bestelde goederen op de leveringsdatum door de klant niet worden afgehaald, heeft de verkoper het recht om de daardoor veroorzaakte opslagkosten aan de klant aan te rekenen.

7.3. Indien goederen door de verkoper geleverd worden in stapelracks worden deze aangerekend aan de klant tegen een bedrag van 180 EUR per stapelrack. Indien de stapelracks in goede staat worden teruggegeven aan de verkoper, wordt het door de klant voor de stapelracks betaalde bedrag gecrediteerd. De verkoper is er nooit toe gehouden om van een klant meer stapelracks terug te nemen dan hij zelf aan de klant heeft geleverd.

8. Klachten

8.1. De klant dient de goederen onmiddellijk bij de levering na te zien. De klant moet zijn klachten, op straffe van verval, schriftelijk aan de verkoper meedelen binnen de acht dagen na de levering van de goederen. Het schrijven moet een gedetailleerde opsomming bevatten van de gebreken. Het gebruik van een levering of van delen ervan, geldt onweerlegbaar als aanvaarding van de volledige levering.

8.2. Klachten in verband met verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na de ontdekking van de verborgen gebreken schriftelijk aan de verkoper worden meegedeeld. De door artikel 1648 B.W. bepaalde korte termijn bedraagt tussen partijen 2 maanden vanaf de ontdekking van het gebrek.

8.3. Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan de verkoper ter kennis werd gebracht, heeft de verkoper het recht om de betrokken goederen zonder meer te vervangen. De verkoper kan nooit gedwongen worden om geleverde goederen te vervangen of terug te nemen. Goederen worden slechts terug genomen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. In geval van schriftelijk toestemming van de verkoper, zal de verkoper zelf het initiatief nemen voor het ophalen van de terug te nemen goederen op zijn kosten. De goederen moeten zich in originele staat bevinden.

8.4. Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan de verkoper ter kennis werd gebracht en de verkoper conform artikel 8.3 beslist om de goederen te vervangen, is er door de verkoper geen enkele andere schadeloosstelling verschuldigd. Indien er sprake is van een zichtbaar of verborgen gebrek dat tijdig en conform dit artikel aan de verkoper ter kennis werd gebracht en de verkoper beslist om de goederen niet te vervangen conform artikel 8.3, is de door de verkoper in geval van een bewezen contractuele fout verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt tot maximaal de prijs van de betrokken goederen, exclusief BTW. In geen geval kan er door de verkoper enige vergoeding verschuldigd zijn voor onrechtstreekse of onlichamelijke schade (waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste kansen, andere gevolgschade, etc.).

8.5. De verkoper kan hoe dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan of defect van de geleverde goederen dat te wijten is aan het gebruik van de goederen in een specifieke omgeving.

8.6. Elke aansprakelijkheid van de verkoper met betrekking tot de geleverde goederen is beperkt tot een periode van 6 maand vanaf de levering van de goederen. Na het verstrijken van deze periode, kan de verkoper niet meer aangesproken worden door de klant voor gebreken aan de geleverde goederen.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

9.2. Dit eigendomsvoorbehoud geldt eveneens in geval van faillissement van de klant, voor zover de goederen zich in natura bij de klant bevinden en niet onroerend zijn geworden door incorporatie.

10. Betaling

10.1. Alle betalingen geschieden in EURO of in de munt voorzien in de overeenkomst; zij zijn netto berekend en discontovrij.

10.2. De prijzen zijn berekend op basis van de dagkoers der grondstoffen, lonen en sociale lasten. Bij afroepbestellingen kan bij stijging één der parameters een doorrekening gebeuren mits voorleggen van desbetreffend cijfermateriaal.

10.3. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen netto factuurdatum. Wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, heeft de verkoper vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de betaling van een interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. De referentie-interestvoet is de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie zoals gedefinieerd door de wet van 2 augustus 2002. De verkoper heeft bovendien, wanneer de koper niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, onverminderd zijn recht op vergoeding van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, recht op een redelijke schadeloosstelling door de koper voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand. Het feit dat er interesten bedongen worden, verhindert niet dat de betalingen eisbaar zijn op hun vervaldag.

10.4. Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de koper.

11. Door de klant te verstrekken waarborgen

11.1. De klant verbindt zich ertoe om aan de kredietverzekeraar van de verkoper alle informatie te bezorgen die de kredietverzekeraar nodig acht voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant.

11.2. Indien het door een klant aan de verkoper verschuldigde bedrag, waarmee wordt bedoeld het bedrag van de onbetaalde facturen en de waarde van de nog door de verkoper uit te voeren bestellingen, de limiet overschrijdt die voor de betrokken klant werd bepaald door de kredietverzekeraar van de verkoper, heeft de verkoper het recht om al zijn verbintenissen ten aanzien van de klant met onmiddellijke ingang te schorsen totdat het door de klant aan de verkoper verschuldigde bedrag (met inbegrip van de bedragen die door de klant zullen verschuldigd worden indien de door de verkoper geschorste verbintenissen worden uitgevoerd) opnieuw lager is dan de hiervoor bedoelde limiet.

11.3. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen van de verkoper in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen aantasten of kunnen aantasten, heeft de verkoper het recht om van de koper een passende waarborg te eisen. Indien de klant weigert een passende waarborg te verstrekken, heeft de verkoper het recht om de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval is er door de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de prijs van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schade te bewijzen en hiervoor een schadeloosstelling te vorderen.

12. Ontbindend beding

12.1. Zo een factuur niet wordt betaald op haar vervaldag, of in geval artikel 12 moet toegepast worden, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn doordat de verkoper hiertoe zijn wil te kennen geeft bij eenvoudig aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. De verkoper heeft in dit geval het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Daarenboven zal een schadevergoeding van 15 % van de prijs, met een minimum van 250 EURO verschuldigd zijn.

13. Betwistingen

13.1. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde zijn bevoegd om te oordelen over geschillen met betrekking tot het ontstaan, de uitvoering, de niet-uitvoering, enz. van enige door de verkoper gesloten overeenkomst of verstuurde offerte.

13.1.1. Op de door de verkoper gesloten overeenkomsten en verstuurde offertes is alleen het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van de regelen van het internationaal privaatrecht (met inbegrip van het CISG en andere vergelijkbare verdragen).